Monumentaal

Dit betreft alle activiteiten van onze stichting op het gebied van monumenten.

open monumentendagen 2022

Deze vallen op zaterdag 10 en zondag 11 september. Wij hebben een flyer gemaakt met daarop het programma die tegelijk met het eerste nummer van het magazine huis-aan-huis is verspreid en hier is te lezen.

gemeentelijke monumenten

Wellicht hebt u september- oktober ’20 deelgenomen aan de mogelijkheid bijzondere of dierbare plekken of panden voor te dragen als kandidaat gemeentelijk monument. In totaal  vijftig panden/plekken zijn voorgedragen voor de longlist. Het gemeentebestuur benoemde een selectiecommissie  die hieruit via bepaalde criteria  een ‘shortlist’ samenstelde. In die selectiecommissie hadden namens st-MHM  zitting Jos Gunneweg en Michiel Koekkoek. 

Ook heeft onze stichting  aanvullende fotografie en historische informatie aangeleverd voor ongeveer dertig panden.  Inmiddels heeft de selectiecommissie twee maal vergaderd. Hierbij is de lijst van vijftig teruggebracht naar tien panden en objecten. Hieronder enkele dubbelwoningen en een ensemble, in totaal  21 adressen. Verder werd  een reservelijst opgesteld met tien panden voor een volgende actualisatieronde.  Van drie rijksmonumenten zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE),  gebaseerd op de voorstellen van de inwoners gevraagd worden  de redengevende omschrijving uit te breiden.

De gemeente heeft een intensieve vervolgprocedure in gang gezet. Die begon met de opdracht aan  een extern gespecialiseerd bureau tot onderzoek naar de monumentwaardigheid en het opstellen van een redengevende omschrijving voor ieder pand. Daarbij worden ook huisbezoeken afgelegd. .De concepten van de redengevende omschrijvingen van de panden zullen ons worden toegezonden ter eventuele. aanvulling.

Oktober ’21 zal naar verwachting de aanwijzingsprocedure in gang worden gezet.  Het college van B&W vraagt eerst nog advies aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed. Eigenaren hebben daarnaast het recht volgens de procedurele spelregels bezwaar te maken tegen een voorgenomen aanwijzing.

Vanaf het moment dat de panden en objecten zijn voorbeschermd, brengt de gemeente een nieuwsbericht uit om zo alle inwoners van Muiderberg op de hoogte te brengen.

Als alles volgens plan verloopt is Muiderberg eind 2021 een aantal gemeentelijke monumenten rijker!

gemeentelijk beschermd  dorpsgezicht Muiderberg

Op  14 januari 2021 heeft ons bestuur  burgemeester en wethouders van Gooise meren (en cc aan alle raadsleden) in een uitvoerig onderbouwde brief, verzocht over te gaan tot aanwijzing van de oude dorpskern van Muiderberg als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht volgens de hieronder aangegeven contour. Deze brief kunt u hier vinden.

contour gemeentelijk beschermd dorpsgezicht

Op  1 april 2021 ontvingen wij een reactie. Kort gezegd stelde het college dat deze zaak voorlopig wordt aangehouden totdat in 2023 in het kader van de Omgevingswet alle gemeentelijke verordeningen zullen worden aangepast. Voorts werd impliciet gesteld dat wij als stichting de kosten van het voorafgaande inventariserende en waardestellende onderzoek voor onze rekening zouden dienen te nemen.

Wij hebben op 27 augustus ‘21 in een brief aan het college betoogd dat een onderzoek als genoemd tot de normale activiteiten van de gemeente in het kader van voorbereiding van wet- en regelgeving behoort. Wij kunnen wel een praktische leveren in de vorm van het fotograferen en het maken van  korte beschrijvingen van karakteristieke panden binnen het contourgebied. Zoals wij dat al deden in het kader van panden op de longlist gemeentelijke monumenten. 

Voor de volledige brief zie   (link) 

Nota Buitenreclame

De implicaties van deze nota kunnen aanzienlijk zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van ons dorp.

Het stichtingsbestuur heeft haar visie hierop gegeven in het kader van de behandeling van deze nota in de raad van 15 september (’21). Zie hieronder de tekst van deze brief.